24. 1. 2015

věcna část MZ7

Podklady k 7. MZ – říjen - prosinec 2014

1. Klíčové aktivity

Číslo klíčové aktivity    09
Název klíčové aktivity    Proškolování cílové skupiny
Popis realizace klíčové aktivity v průběhu monitorovacího období:

Na realizaci  KA09 se  podíleli všichni členové řešitelského týmu projektu,  dále lektoři a akademičtí pracovníci, kteří zajišťují výuku inovovaných předmětů v podzimním semestru.

Sylaby inovací dotčených předmětů byly upraveny podle záměru projektu a došlo k pilotnímu nasazením nových studijních opor do výuky. Učitelé i studenti byli seznámeni s modulárním přístupem výuky. Tištěné texty studijních opor Jak pracuje věda, Klima a koloběhy látek, Fotokatalýza pro školu i praxi byly distribuovány prezenčním studentům a lektorům příslušných kurzů..
Bylo provedeno šetření přínosu a spokojenosti cílové skupiny s inovačními změnami formou elektronického evaluačního dotazníku http://goo.gl/forms/FSte1DFo7F a rozhovory.

Ve středu 17. prosince proběhlo studentské sympozium malých projektů.
Zadání projektových úkolů vycházelo z nové modulární podoby předmětů Didaktika fyziky 1, Fyzika v běžném životě a Fyzika a technika.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu monitorovacího období:

Studijní opory, nové laboratorní pomůcky a  tématické moduly byly implementovány do běžné výuky a  modulární struktura učiva je nyní součástí běžných výukových strategií.

V rámci evaluace studijních opor a inovačních počinů všech zajišťovaných klíčových aktivit jsme vyhodnotili dotazníky  rozhovory se studenty pro inovované předměty. Výsledky poskytují doporučení a podkladů pro další průběžné modifikace.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Publicita projektu

Internetové stránky projektu ukazují úkoly projektu a dokumentují pokrok v klíčových aktivitách https://sites.google.com/site/modulfyzika/


Popis zajištění publicity:
V řadě příspěvků řešitelů pro učitelskou a studentskou veřejnost i na pedagogických konferencích byly představeny studijní opory: „Jak pracuje věda“, „Klima a koloběhy látek“ a „Fotokatalýza pro školu“ a první sdíleny zkušenosti z jarní pilotáže.
Vznikla řada článků referujících o dílčích krocích projektu,o výstupech jednotlivých klíčových aktvit a záměrech rozvoje laboratorních aktivit do budoucna.Ve všech publikacích a autorských počinech podpořených z projektu jsou uváděny dedikace k projektu.

Všechny přímé výstupy projektu - publikace, prezentace konferenčních příspěvků byly opatřeny logy a dedikací k projektu. Postery vzniklé k projektu jsou stále vystaveny na chodbách pracoviště.

Studijní texty, informace o inovaci studia a další materiály jak v tištěné, tak elektronické verzi jsou upraveny v rámci jednotného vizuálního stylu, který respektuje pravidla manuálu vizuální identity OPVK.

Na pracovišti jsou umístěny informační tabule o projektu, na dveřích řešitelů jsou vizitky s identifikací řešitele projektu.


SOUHRNNÉ INFORMACE O REALIZACI

Souhrnné informace o realizaci projektu (max. 2000 znaků)

 Řešitelé projektu metodicky zpracovali a uvedli  do výukové praxe řadu interdisciplinárně pojatých počinů na pomezí fyziky a chemie.
V rámci projektu byly zpracovány odborné moduly a v rámci jednotlivých předmětů byly inovační posuny realizovány formou proškolení studentů, v laboratorních praktických aktivitách, specializovaných workshopech, přednáškách a seminářích.
Nyní jsou moduly zařazeny do řádné výuky studentů v bakalářské i magisterské etapě studia.. Na základě evaluace po pilotním nasazení změn ve výuce byly vytvořeny a vytištěny konečné verze studijních opor, které jsou k dispozici i v elektronické podobě. Studenti pracují i s materiály v angličtině. Praktické dovedností a aktivita studentů byly posíleny řadou nových laboratorních prací a projektů v modernizovaných laboratořích.
Řešitelé projektu průběžně propagovali výstupy jednotlivých klíčových aktivit projektu na pedagogických a vědeckých konferencích, seznam viz: http://amper.ped.muni.cz/~fyzika/OPORY/OPVKpublikace2012_14.doc
Proběhly semináře se zahraničními lektory, 2 ze Slovenska, 1xŠvédsko, 1xUSA

Dosažené cíle projektu (max. 2000 znaků)
Dosažené cíle

KA1 modularizace:
Byly rozpracovány a sestaveny tři moduly:
1  teoretický modul KA7 – Jak pracuje věda
1 projektový modul KA3 – Fotokatalýza
1 činnostní modul KA2 Koloběhy látek
Vše bylo zapracováno v rámci inovace studijních předmětů do standardních výukových plánů


KA2 Klima a koloběhy látek
Byly vypracovány přírodovědné aktivity a postupy pro systematické vzděláváni v oblasti trvale udržitelného rozvoje. Byla realizována řada seminářů s odborníky z praxe. Studenti absolvovali terénní experimenty. Do studijní opory byla zapracována  všechna zamýšlená environmentální výuková témata. Učební texty vznikly česky:
http://amper.ped.muni.cz/~fyzika/OPORY/klima_kolobehy.pdf
anglicky:
http://amper.ped.muni.cz/~fyzika/OPORY/clima_fluxes.pdf


KA3 Fotokatalyticky aktivní povrchy
Studenti díky pořízenému vybavení mohou pracovat na aktuálním vědeckém výzkumu testovaní samočisticích povrchů a seznámit se detailně s prací výzkumníka na rozhráni fyziky a chemie.
Téma bylo zařazeno do teoretických předmětů, které s ním souvisejí. Všichni studenti absolvují modul základního demonstračního praktika k tomuto tématu. Studijní opora uvádí mimo jiné také návod na modifikací pokusů pro běžné školní experimentování s molekulárními povrchovými jevy.
http://amper.ped.muni.cz/~fyzika/OPORY/Fotokatalyza_v_praxi_a_ve_skole.pdf


KA7 Jak funguje věda
Vznikla studijní opora Jak pracuje věda, která představuje nejen studijní text, ale také řadu podnětů a pracovních úkolů pro studenty.
Modul Jak pracuje věda  byl zapracován do Didaktiky fyziky a předmětu Fyzika, filozofie a myšlení. Nyní vzniká také jako samostatný kurz pro magisterské studenty v předmětu Etika vědecké práce.
http://amper.ped.muni.cz/~fyzika/OPORY/Jak_pracuje_veda.pdf


KA8 Projektová výuka
Mnohé náměty z KA2 a KA3 posloužily studentům  pro zpracování úkolů formou projektů, na studentském sympóziu i na popularizačních aktivitách Den vědy a Noc vědců prezentovali své výsledky veřejnosti

KA9 Proškolování
Na Masarykově univerzitě se inovace týkala předmětů Mechanika a molekulová fyzika, polovodiče, teorie pevných látek, fyzika a technika, didaktika fyziky.
Všechny studijní texty a prezentace jsou studentům k dispozici ve studijních materiálech konkrétního předmětu, pro veřejnost jsou ke stažení zde  http://amper.ped.muni.cz/~fyzika/stahni


Po pilotním ověřování studijních opor a zařazení modulů byla provedena evaluace formou dotazníků a  rozhovorů se studenty.
Udržitelnost projektu (max. 2000 znaků)

Problémy při realizaci (max. 2000 znaků)

FY2MP_DF1 Didaktika fyziky 1 (podzim)
Fy2MP_FBZ Fyzika v běžném životě (podzim)
FY2MP_ENVI Environmentální fyzika (jaro)
FY2BP_FYSE Fyzikální seminář (jaro)
FY2BP_PL Úvod do pevných látek (jaro)