7. 10. 2014

věcna část MZ6Podklady k 5. MZ – duben - září 2014
Příští monitorovací období: říjen - prosinec 2014

1. Klíčové aktivity
Číslo klíčové aktivity    09
Název klíčové aktivity    Proškolování cílové skupiny
Příští období realizace aktivity    09/2012 - 12/2014

Popis realizace klíčové aktivity v průběhu monitorovacího období:

V období duben-květen v jarním semestru  probíhala výuka podle inovovaných sylabů v předmětech  Mechanika a molekulová fyzika, Fyzikální seminář, Úvod do pevných látek, Polovodiče. Fyzika a technika. Ekopraktikum, Environmentální fyzika, podrobněji:

Mechanika a molekulová fyzika
Studenti pracovali s elektronickou studijní oporou "Fotokatalýza" v rámci příslušného modulu. Téma fyzikální jevy na rozhraní bylo provázeno demonstračním experimentem fotokatalýza s přístrojem pořízeným v rámci projektu.

Polovodiče
Studenti se seznamují s metodou měření povrchových charakteristik založenou na sledování změny kontaktního úhlu smáčení vrstvy kapaliny na fotokatalyticky aktivní vrstvě a ozařované za standardních podmínek. 

Úvod do pevných látek
Studenti skupinově realizují experimentální úlohu Sledování vlivu ozáření povrchu UV zářením na smáčivost povrchu vybraných látek.

Didaktika fyziky
Studenti pracovali na malých projektových úkolech, vytvářejí zkušební testy a pracovní listy pro žáky.

Ekopraktikum, Environmentální fyzika
Studenti předmětu dostali k dispozici studijní oporu "Klima a koloběh látek" měřili novou sadu ekologicky zaměřených laboratorních úloh.

Fyzikální seminář
Studenti semináře pracovali především s oporou "Jak pracuje věda". Výuka probíhala s tématy: Jak správně argumentovat, Sokratovský rozhovor, Nekonečno ve fyzice, Kurt Goedel a fyzika.

Plánované studentské sympozium studentských příspěvků vytvořených v inovovaných kurzech se vzhledem k letošnímu časovému rozložení státnic nepodařilo uskutečnit a přesunuli jsme je do dalšího období.

V září  byla zahájena inovovaná výuka předmětu Fyzika a technika a Didaktika fyziky 1 pro prezenční studenty.

Fyzika a technika
Studenti předmětu dostali k dispozici všechny studijní opory. V praktické části absolvují nové úlohy vytvořené z projektu: Základy spalování, Měření albeda, Správné osvětlení, Palivové články.

Didaktika fyziky
Studenti dále pracují na malých projektech, část z nich prezentovali na zářijových propagačních akcích univerzity Den s vědou, Noc vědců.


Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu monitorovacího období

Proškolování cílové skupiny - studentů bylo a je realizováno především formou odborné výuky v inovací dotčených předmětech.
Dále se studenti účastní seminářů a zvaných přednášek na aktuální témata.

Mechanika a molekulová fyzika
Fyzikální seminář
Úvod do pevných látek
Polovodiče
Fyzika a technika
Ekopraktikum
Environmentální fyzika

Svépomocně byly typograficky upraveny všechny učební texty, ty jsou v současné době postupně tištěny a distribuovány studentům a pedagogům. Všechny textové opory jsou  ke stažení v PDF.
Byla zahájena evaluace studijních opor .

Popis realizace klíčové aktivity v průběhu příštího monitorovacího období
Tištěné texty budou distribuovány studentům a lektorům.
Bude dokončena evaluace studijních opor.
Proběhne studentské sympozium malých projektů.


2. Publicita projektu
Internetové stránky projektu
Opatření pro zajištění publicity dle projektové přihlášky:
V rámci projektu bude vytvořena a administrována webová stránka projektu s informacemi o projektu a aktuálním dění v projektu pro účastníky i širokou veřejnost. Webová stránka bude pravidelně aktualizovaná. Na webové stránce projektu budou informace o finanční podpoře projektu z ESF a státního rozpočtu ČR. Budou dodržována pravidla manuálu vizuální identity ESF a OPVK.
 
Popis zajištění publicity:
Všechny výstupy projektu - publikace, prezentace konferenčních příspěvků jsou opatřeny logy a dedikací k projektu. Postery vzniklé k projektu jsou veřejně vystaveny na chodbách pracoviště.
Webové stránky jsou pravidelně aktualizovány.

Opatření pro zajištění publicity dle projektové přihlášky:
O realizaci projektu bude informováno v Žurnálu UP a také v Bulletinu PSUP. Zveřejněné informace budou směřovány na cílovou skupinu i další akademické pracovníky a budou sloužit k zajištění širšího povědomí o realizaci projektu a jeho spolufinancování z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
 
Popis zajištění publicity:Při prezentaci na konferencích je úvodní slovo věnováno stručnému představení řešeného projektu a jsou podány informace o této veřejné podpoře.

Opatření pro zajištění publicity dle projektové přihlášky:
Informace o projektu a finanční podpoře projektu z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost budou na posterech, informačních materiálech o projektu, na všech vydávaných materiálech k projektu.
Tyto materiály budou viditelně umístěny na všech místech, kde bude probíhat realizace projektu a na prezentacích, kde bude projekt propagován. Budou dodržována pravidla manuálu vizuální identity ESF a OPVK.

Viditelně je umístěna informační deska s názvem a logy projektu na pracovišti hlavního řešitele a aktuální informace o realizaci projektu jsou na vedlejší nástěnce.

V rámci projektu budou vytvořeny studijní texty, informace o studiu a další materiály jak v tištěné tak elektronické verzi.
Vzdělávací materiály budou upraveny v rámci jednotného vizuálního stylu, který bude pro projekt připraven a bude zároveň respektovat pravidla manuálu vizuální identity OPVK.