17. 4. 2014

MZ věcný soupis


Podklady k 5. MZ – říjen 2013 – březen 2014
Příští monitorovací období: duben - září 2014
1. Klíčové aktivity

Číslo klíčové aktivity
09
Název klíčové aktivity
Proškolování cílové skupiny
Příští období realizace aktivity
09/2012 – 12/2014
Popis realizace klíčové aktivity v průběhu monitorovacího období
Učitelé inovovaných předmětů zavedli připravené modulární změny do výuky.  Studenti mají k dispozici učební podklady vytvořené v KA2, KA3 a KA7. Ke každé studijní opoře proběhly ukázkové lekce.Výčet předmětů a změn:

Mechanika a molekulová fyzika
Studenti předmětu dostali k dispozici studijní oporu „Fotokatalýza“
Při přednášení téma „Hydrostatika kapalin“ byla část, týkající se povrchového napětí kapalin značně rozšířena o teoretické i experimentální poznatky, které mají vztah k uvedenému tématu.  Byl kladen důraz i na pojem „povrchová energie pevných látek“ a poměrně podrobně předneseno téma „fotokatalýza“.Přednáška nově obsahuje modul Fyzikální jevy na rozhraní, kde se studenti poprvé seznamují s vlivem povrchových sil na fotosenzitivitu vrstev.
Studenti byli také seznámeni se studijní oporou „Jak pracuje věda“, která ukazuje, jak vědci přemýšlejí a dává metodologický základ k samostatné vědecké a pedagogické práci.
Polovodiče
Studenti předmětu dostali k dispozici studijní oporu „Fotokatalýza“
Kapitola, týkající se vlastních polovodičů byla rozšířena o objasnění působení volných elektronů a děr jako aktivních center, způsobujících fotokatalytický jev.
Studenti testují samočisticí účinnost polovodičových fotokatalytických materiálů. Metoda je založená na sledování změny kontaktního úhlu smáčení vrstvy kapaliny na fotokatalyticky aktivní vrstvě a ozařované za standardních podmínek. 

Úvod do pevných látek
Studenti předmětu dostali k dispozici studijní oporu „Fotokatalýza“
Nově byla zavedena do přednášky kapitola, týkající se vlastností povrchů pevných látek. Hlavním obsahem této kapitoly je látka, uvedená v brožurce „Fotokatalýza“.
Byla přidána experimentální úloha Sledování vlivu ozáření povrchu vybraných materiálů UV zářením na smáčivost jejich povrchu

Fyzika a technika
Studenti předmětu dostali k dispozici studijní oporu „Fotokatalýza“
Studenti předmětu dostali k dispozici studijní oporu „Klima a koloběh látek“
V praktické části byly zavedeny nové úlohy: Základy spalování, Měření albeda povrchů, Správné osvětlení, Palivové články.

Didaktika fyziky
Studenti si vybrali tématická zadání projektových úkolů, které nyní realizují a připravují pro žáky. Své výsledky, které veřejně představí koncem semestru na studentském sympóziu.
Studenti vytvářejí i pracovní listy pro žáky a využijí možnosti Dne dětí a svých praxí na školách k uskutečnění aktivit přímo v terénu. Několik pracovních listů již máme k dispozici.

Ekopraktikum, Environmentální fyzika
Studenti předmětu dostali k dispozici studijní oporu „Klima a koloběh látek“
V rámci  KA8 projektově orientované přípravy na výuku řeší novou sadu ekologicky zaměřených laboratorních úloh. V teoretické části se zabývají Enviro-ekopedagogikou a možnostmi učitele fyziky v této oblasti.  K tomu jim pomáhá i studijní opora „Jak pracuje věda“.

Fyzikální seminář
Studenti semináře pracují především s oporou „Jak pracuje věda“. Proběhla výuka s tématy: Jak správně argumentovat, Co je kritické myšlení, Etika ve vědě, Sokratovský rozhovor.
Vlastní evaluace inovací proběhne koncem semestru s účastníky inovovaného běhu.

(max. možný počet znaků je 4 000 vč. mezer, není možné vkládat tabulky, obrázky apod.)
Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu monitorovacího období
Proškolování cílové skupiny – studentů bylo a je realizováno především formou odborné výuky v inovací dotčených předmětech. Viz. výše
Dále se studenti účastní seminářů a zvaných přednášek na aktuální témata.
(max. možný počet znaků je 4 000 vč. mezer, není možné vkládat tabulky, obrázky apod.)
Popis realizace klíčové aktivity v průběhu příštího monitorovacího období

Bude pokračovat výuka podle inovovaných sylabů. Koncem semestru uspořádáme studentské sympozium, kde studenti vystoupí se svými příspěvky.
Bude pokračovat evaluace inovací formou dotazníků a rozhovorů.


(max. možný počet znaků je 4 000 vč. mezer, není možné vkládat tabulky, obrázky apod.)

Číslo klíčové aktivity
10
Název klíčové aktivity
Semináře se zahraničními lektory
Příští období realizace aktivity


Popis realizace klíčové aktivity v průběhu monitorovacího období

Organizovali jsme v říjnu odbornou přednášku zahraničního hosta ze Švédska„Black Holes“. V listopadu proběhly dva semináře se zahraniční lektorkou z USA, která působila řadu let jak Science Teacher.  První  seminář byl věnován učitelskému povolání v USA, druhý byl zaměřen na reformní snahy v Science Education.

(max. možný počet znaků je 4 000 vč. mezer, není možné vkládat tabulky, obrázky apod.)
Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu monitorovacího období
Studenti diskutovali  po odborné přednášce vedené v angličtině.
V seminářích je lektorka přímo vyzvala ke komunikaci a téma se tak rozvíjelo na základě anglicky vyjádřených studentských dotazů.

(max. možný počet znaků je 4 000 vč. mezer, není možné vkládat tabulky, obrázky apod.)2. Publicita projektu
Internetové stránky projektu
Opatření pro zajištění publicity dle projektové přihlášky:
V rámci projektu bude vytvořena a administrována webová stránka projektu s informacemi o projektu a aktuálním dění v projektu pro účastníky i širokou veřejnost. Webová stránka bude pravidelně aktualizovaná. Na webové stránce projektu budou informace o finanční podpoře projektu z ESF a státního rozpočtu ČR. Budou dodržována pravidla manuálu vizuální identity ESF a OPVK.
Popis zajištění publicity:

Udržujeme aktuální webovské stránky https://sites.google.com/site/modulfyzika/.


(max. možný počet znaků je 2 000 vč. mezer, není možné vkládat tabulky, obrázky ani jiná vylepšení. Obrázky je možné vložit jako přílohu.)


Zvláštní tiskové a mediální zprávy
Opatření pro zajištění publicity dle projektové přihlášky:
O realizaci projektu bude informováno v Žurnálu UP a také v Bulletinu PSUP. Zveřejněné informace budou směřovány na cílovou skupinu i další akademické pracovníky a budou sloužit k zajištění širšího povědomí o realizaci projektu a jeho spolufinancování z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Popis zajištění publicity:

Při prezentaci na konferencích je úvodní slovo věnováno stručnému představení řešeného projektu a jsou podány informace o této veřejné podpoře.

(max. možný počet znaků je 2 000 vč. mezer, není možné vkládat tabulky, obrázky ani jiná vylepšení. Obrázky je možné vložit jako přílohu.)

Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační sdělení, zpravodaj, studie, prezenční listiny, certifikáty atd.)
Opatření pro zajištění publicity dle projektové přihlášky:
Informace o projektu a finanční podpoře projektu z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost budou na posterech, informačních materiálech o projektu, na všech vydávaných materiálech k projektu.
Tyto materiály budou viditelně umístěny na všech místech, kde bude probíhat realizace projektu a na prezentacích, kde bude projekt propagován. Budou dodržována pravidla manuálu vizuální identity ESF a OPVK.
Popis zajištění publicity:

Na všech veřejných akcích: Noc Vědců 2013, Gaudeamus 2013, konference Goedlův den, i na přednáškách, které jsme pořádali je užívána předepsaná forma vizuální identity projektu.

(max. možný počet znaků je 2 000 vč. mezer, není možné vkládat tabulky, obrázky ani jiná vylepšení. Obrázky je možné vložit jako přílohu.)

Viditelné umístění trvalé informační desky
Opatření pro zajištění publicity dle projektové přihlášky:
Informační tabule bude umístěna na pracovišti hlavního řešitele / koordinátora projektu, kde budou zavěšovány aktuální informace o realizaci projektu. Budou dodržována pravidla manuálu vizuální identity ESF a OPVK.
Popis zajištění publicity:
Informační deska je umístěna u vstupu na pracoviště, kanceláře řešitelů jsou označeny visačkami s logem a identifikací projektu.

(max. možný počet znaků je 2 000 vč. mezer, není možné vkládat tabulky, obrázky ani jiná vylepšení. Obrázky je možné vložit jako přílohu.)

Oznámení ve všech vzdělávacích materiálech
Opatření pro zajištění publicity dle projektové přihlášky:
V rámci projektu budou vytvořeny studijní texty, informace o studiu a další materiály jak v tištěné tak elektronické verzi.
Vzdělávací materiály budou upraveny v rámci jednotného vizuálního stylu, který bude pro projekt připraven a bude zároveň respektovat pravidla manuálu vizuální identity OPVK.
Popis zajištění publicity:
Ve všech materiálech jsou loga a odkazy na identifikaci projektu.
 
(max. možný počet znaků je 2 000 vč. mezer, není možné vkládat tabulky, obrázky ani jiná vylepšení. Obrázky je možné vložit jako přílohu.)