10. 10. 2013

Souhrn aktivit 2013


KA1 Modularizace


V rámci této KA se konaly pravidelné diskusní semináře, kde se projednávaly jednotlivé návrhy na uspořádání modulů pro jednotlivé dotčené předměty. Bylo navrženo personální zabezpečení inovovaných programů.Vyučující byli na semináři podrobně seznámeni  s inovacemi a aktivitami pro jednotlivé předměty. Bylo zahájeno testování podkladů a vybavení pro výuku ve cvičeních.Jde o především tyto předměty:
Jarní semestr:
Cvičení z mechaniky a molekulové fyziky 
/přidáno procvičování anglické fyzikální terminologie/Mechanika a molekulová fyzika 
/přidán modul Povrchové napětí 1/
Úvod do pevných látek  
/přidán modul Povrchové napětí 2/
Polovodiče
/Přidány ukázkové laboratorní úlohy/ 
Fyzikální seminář 
/rozšířeno o modul Jak pracuje věda/
Environmentální fyzika  a Ekopraktikum 
/postupné zavádění učiva modulu Klima a koloběhy látek, přidány úlohy o Dálkovém průzkumu Země/

Podzimní semestr:
Fyzika v běžném životě
/nově přidány aplikační úlohy a metody projektové výuky/
Fyzika a technika 
/byl zaveden 12 hodinový modul s tématikou Fotokatalýza a její technické využití/
---

V průběhu příštího monitorovacího období bude další aktivita KA1 věnována především úpravám pro zadání laboratorních úloh a vlastnímu ladění modulového schématu v jednotlivých inovovaných předmětech.

KA2 Klima a koloběhy látek
Realizace KA2 byla v souladu s dalšími podporovanými aktivitami - modularizací a  inovací studijních programů. Části materiálů připravených v rámci projektu byly vyzkoušeny se studenty ve výuce již v jarním semestru, kam tyto předměty spadají. Aktivita probíhala po celý jarní semestr přípravnými pracemi řešitelů i zainteresovaných studentů. Řešitelé zapracovali obsahovou stránku KA02 tématu do předmětů Environmentální fyzika  a Ekopraktikum  formou modulu.
Na dvou mezinárodních  a několika tuzemských konferencích byly prezentovány výsledky řešení tohoto tématu.Viz. články označené KA2 v soupisu:

Publikace 2013 http://is.muni.cz/www/384/44071821/44071867/ 

Výstupy:
Upravená studijní opora (aktualizace odkazů) - Klima a koloběhy látek
Pokusné ověřování uvedení do výuky předmětů v jarním semestru 2013
FY2MP_ENVI Environmentální fyzika a FY2BP_EkO Ekopraktikum.
Studijní opory a laboratorní úlohy byly představeny v rámci workshopu studentům a poté projdou evaluací.
Používání zakoupených pomůcek a zařízení ve výuce.Byly připraveny laboratorní úlohy (názvy): Měření fotosyntézy, Měření výparu, Zeslabení záření průchodem atmosférou, Pyrolýza, Albedo povrchů, Dálkový průzkum Země

---
V průběhu příštího monit. období bude pozornost věnována úpravám metodické stránky implementace připravených opor.
Bude zahájena evaluace studijní opory.

KA3 Fotokatalytické povrchy
Toto období bylo věnováno praktickým aplikačním úlohám. Byl představen pokus fotokatalytického procesu na povrchu polovodiče, proměřena teplotní závislost zkoumaného jevu. Byly předváděny komentované demonstrační ukázky pro studenty. Studijní opora ke KA03 prošla korekcí.

Výstupy:
Vznikly výukové prezentace ke KA03 pro inovované předměty.
Téma se stalo součástí inovace předmětů 
FY2BP_FYTE Fyzika a technika - v běhu  (podzimní semestr) - zahájeno.
FY2BP_PL Úvod do pevných látek (připraveno - jarní semestr)
FY2BP_PLVD Polovodiče  (připraveno - jarní semestr)


Výsledky zkoumání fotokatalýzy a implementace tohoto tématu přinášejí publikace představené na tuzemských konferencích. Viz. články označené KA3 v soupisu:
Publikace 2013 http://is.muni.cz/www/384/44071821/44071867/ 

---
V průběhu příštího monitorovacího období budou řešitelé  průběžně zlepšovat metodickou stránku implementace tématu do příslušných předmětů. Proběhne evaluace všech opor pro KA3.KA7 Jak pracuje věda 
V průběhu jarního semestru probíhaly průběžné korekce studijní opory Jak pracuje věda. S lektorem byly konzultovány náměty na aktivizační pracovní úkoly. Proběhlo školení s metodičkou centra pro kvalitativní výzkum MU. Celá publikace - studijní opora i navrhovaná koncepce modulu "Jak pracuje věda" prošla nejen oponenturou ostatních účastníků projektu, ale vyjádřili k ní své připomínky čtyři nezávislí recenzenti. Řešitelé zapracovávají připomínky a konzultují postup s dalšími odborníky na tuto oblast s cílem umožnit vznik zcela nového předmětu -samostatného kurzu, který by umožnil představit metodologii vědy všem studentům pedagogické fakulty.  

Výstupy v průběhu monitorovacího období:
V rámci řešení projektu se obsah této KA7od jarního semestru stane součástí výuky těchto  předmětů
FY2BP_FYSE Fyzikální seminář
FY2MP_SLT Studium fyzikální literatury
F3011 Fyzika, filozofie a myšlení
Řešitelé dále vytvořili řadu publikací, které dokumentují dílčí etapy a výsledky práce KA7. Publikace byly prezentovány na dvou významných mezinárodních konferencích i na domácí scéně.  Viz. články označené KA7 v soupisu: Publikace 2013 http://is.muni.cz/www/384/44071821/44071867/ 
---
V průběhu příštího monitorovacího období připravíme aktivizační pracovní úkoly pro toto téma. Vznikne konečná silně  recenzovaná verze studijní opory.Proběhnou konzultace s pracovníky Centra informačního vzdělávání o moderní technologii způsobu práce s daty a jejich dalšího zpracování.
 

KA8 Projektová výuka
Studenti obdrželi zadání vlastních projektových úkolů, které mají připravují k realizaci pro žáky s tématy:
Mechanická práce v dnešní době
Je Slunce "snadno dostupný" zdroj energie?
Jak moc si ceníme vody v porovnání s ostatními tekutinami?
Co je to vítr a jak ho můžeme využít?
Představa ideálního domu pro fyzika.
Studentské návrhy budou průběžně konzultovány a v ucelené podobě představeny koncem kalendářního roku 2013.


Výstupy KA8 v průběhu monitorovacího obdobíPro veřejnost byly připraveny demonstrační ukázky, které si studenti sami připravili a odprezentovali.
Pro popularizační akci byl se studenty realizován projekt -  Magnetismus, jak ho neznáte. 
Pro studenty magisterského studia byl uspořádán květnový metodický seminář s G.Šimkovou z CENVI. Týkal se metodiky tvorby projektů a  metodologie vědecké práce.
---
V průběhu příštího monitorovacího období
Studenti vytvoří pracovní listy pro žáky se zadanou tématikou a využijí možnosti našeho pracoviště k vlastnímu uskutečnění žákovských aktivit přímo v terénu. Proběhne evaluace. 


KA9 Proškolování cílové skupiny
Byly vytištěny učební podklady KA2, KA3 a KA7 v první verzi a zpřístupněny studentům. Následně pokračují práce na korekcích.
Výstupy KA9 v průběhu monitorovacího období
Uspořádali jsme ukázkové lekce inovovaných témat pro studenty v jarním semestru. Šlo o konkrétní příklady, jak uplatnit přírodovědně znalosti v rámci integrovaného vědního základu. V těchto seminárně pojatých setkáních jsme tréninkově zapojovali studenty do samostatné práce. Viz semináře

https://picasaweb.google.com/103173153671559989911
Výuka FY2BP_FYTE Fyzika a technika probíhá od září 2013 zcela v inovované podobě. Byly rozdány dotazníky pro evaluaci úspěšnosti této změny.
---

Popis realizace KA v průběhu příštího monitorovacího období
Vytvoříme další přípravné ukázkové lekce, abychom  umožnili seznámení s moderními tématy i studentům, kteří tyto předměty absolvovali v původní podobě v minulých letech. 
Do konce roku bude proškolen další lektor  pro zavádění inovací do předmětů a lektor pro laboratorní práce s pomůckami pořízenými z projektu. Do konce kalendářního roku budou hotovy recenzované studijní opory.


KA10 Semináře se zahraničními lektory
Proběhl workshop pro studenty s účastí zahraničního experta.Tématem byla ekologická a rozvojová pomoc. Přednášející dr. J.Mesik  pracuje v Iniciativě Centrum evropské nadace pro rozvojovou pomoc v Bruselu.

http://is.muni.cz/www/384/44071821/44071869/
Výstupy klíčové aktivity v průběhu monitorovacího období
Studenti si v diskusi vyzkoušeli komunikaci v cizím jazyce.
---

Popis realizace KA10 v průběhu příštího monitorovacího období
Přepokládáme, že během podzimu uspořádáme pro studenty besedu s učitelem, který působí léta na základní škole v USA (předjednáno).Rádi bychom uspořádali přednášku na astrofyzikální téma, pozvaní přijal  spolupracovník Royal Observatory Lund, švédský fyzik zabývající se kosmologií a teorií gravitace. **************************
Zápisy ze všech  porad jsou k dispozici ke stažení 
zde:  http://is.muni.cz/www/384/44071821/44071833/