24. 1. 2015

věcna část MZ7

Podklady k 7. MZ – říjen - prosinec 2014

1. Klíčové aktivity

Číslo klíčové aktivity    09
Název klíčové aktivity    Proškolování cílové skupiny
Popis realizace klíčové aktivity v průběhu monitorovacího období:

Na realizaci  KA09 se  podíleli všichni členové řešitelského týmu projektu,  dále lektoři a akademičtí pracovníci, kteří zajišťují výuku inovovaných předmětů v podzimním semestru.

Sylaby inovací dotčených předmětů byly upraveny podle záměru projektu a došlo k pilotnímu nasazením nových studijních opor do výuky. Učitelé i studenti byli seznámeni s modulárním přístupem výuky. Tištěné texty studijních opor Jak pracuje věda, Klima a koloběhy látek, Fotokatalýza pro školu i praxi byly distribuovány prezenčním studentům a lektorům příslušných kurzů..
Bylo provedeno šetření přínosu a spokojenosti cílové skupiny s inovačními změnami formou elektronického evaluačního dotazníku http://goo.gl/forms/FSte1DFo7F a rozhovory.

Ve středu 17. prosince proběhlo studentské sympozium malých projektů.
Zadání projektových úkolů vycházelo z nové modulární podoby předmětů Didaktika fyziky 1, Fyzika v běžném životě a Fyzika a technika.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu monitorovacího období:

Studijní opory, nové laboratorní pomůcky a  tématické moduly byly implementovány do běžné výuky a  modulární struktura učiva je nyní součástí běžných výukových strategií.

V rámci evaluace studijních opor a inovačních počinů všech zajišťovaných klíčových aktivit jsme vyhodnotili dotazníky  rozhovory se studenty pro inovované předměty. Výsledky poskytují doporučení a podkladů pro další průběžné modifikace.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Publicita projektu

Internetové stránky projektu ukazují úkoly projektu a dokumentují pokrok v klíčových aktivitách https://sites.google.com/site/modulfyzika/


Popis zajištění publicity:
V řadě příspěvků řešitelů pro učitelskou a studentskou veřejnost i na pedagogických konferencích byly představeny studijní opory: „Jak pracuje věda“, „Klima a koloběhy látek“ a „Fotokatalýza pro školu“ a první sdíleny zkušenosti z jarní pilotáže.
Vznikla řada článků referujících o dílčích krocích projektu,o výstupech jednotlivých klíčových aktvit a záměrech rozvoje laboratorních aktivit do budoucna.Ve všech publikacích a autorských počinech podpořených z projektu jsou uváděny dedikace k projektu.

Všechny přímé výstupy projektu - publikace, prezentace konferenčních příspěvků byly opatřeny logy a dedikací k projektu. Postery vzniklé k projektu jsou stále vystaveny na chodbách pracoviště.

Studijní texty, informace o inovaci studia a další materiály jak v tištěné, tak elektronické verzi jsou upraveny v rámci jednotného vizuálního stylu, který respektuje pravidla manuálu vizuální identity OPVK.

Na pracovišti jsou umístěny informační tabule o projektu, na dveřích řešitelů jsou vizitky s identifikací řešitele projektu.


SOUHRNNÉ INFORMACE O REALIZACI

Souhrnné informace o realizaci projektu (max. 2000 znaků)

 Řešitelé projektu metodicky zpracovali a uvedli  do výukové praxe řadu interdisciplinárně pojatých počinů na pomezí fyziky a chemie.
V rámci projektu byly zpracovány odborné moduly a v rámci jednotlivých předmětů byly inovační posuny realizovány formou proškolení studentů, v laboratorních praktických aktivitách, specializovaných workshopech, přednáškách a seminářích.
Nyní jsou moduly zařazeny do řádné výuky studentů v bakalářské i magisterské etapě studia.. Na základě evaluace po pilotním nasazení změn ve výuce byly vytvořeny a vytištěny konečné verze studijních opor, které jsou k dispozici i v elektronické podobě. Studenti pracují i s materiály v angličtině. Praktické dovedností a aktivita studentů byly posíleny řadou nových laboratorních prací a projektů v modernizovaných laboratořích.
Řešitelé projektu průběžně propagovali výstupy jednotlivých klíčových aktivit projektu na pedagogických a vědeckých konferencích, seznam viz: http://amper.ped.muni.cz/~fyzika/OPORY/OPVKpublikace2012_14.doc
Proběhly semináře se zahraničními lektory, 2 ze Slovenska, 1xŠvédsko, 1xUSA

Dosažené cíle projektu (max. 2000 znaků)
Dosažené cíle

KA1 modularizace:
Byly rozpracovány a sestaveny tři moduly:
1  teoretický modul KA7 – Jak pracuje věda
1 projektový modul KA3 – Fotokatalýza
1 činnostní modul KA2 Koloběhy látek
Vše bylo zapracováno v rámci inovace studijních předmětů do standardních výukových plánů


KA2 Klima a koloběhy látek
Byly vypracovány přírodovědné aktivity a postupy pro systematické vzděláváni v oblasti trvale udržitelného rozvoje. Byla realizována řada seminářů s odborníky z praxe. Studenti absolvovali terénní experimenty. Do studijní opory byla zapracována  všechna zamýšlená environmentální výuková témata. Učební texty vznikly česky:
http://amper.ped.muni.cz/~fyzika/OPORY/klima_kolobehy.pdf
anglicky:
http://amper.ped.muni.cz/~fyzika/OPORY/clima_fluxes.pdf


KA3 Fotokatalyticky aktivní povrchy
Studenti díky pořízenému vybavení mohou pracovat na aktuálním vědeckém výzkumu testovaní samočisticích povrchů a seznámit se detailně s prací výzkumníka na rozhráni fyziky a chemie.
Téma bylo zařazeno do teoretických předmětů, které s ním souvisejí. Všichni studenti absolvují modul základního demonstračního praktika k tomuto tématu. Studijní opora uvádí mimo jiné také návod na modifikací pokusů pro běžné školní experimentování s molekulárními povrchovými jevy.
http://amper.ped.muni.cz/~fyzika/OPORY/Fotokatalyza_v_praxi_a_ve_skole.pdf


KA7 Jak funguje věda
Vznikla studijní opora Jak pracuje věda, která představuje nejen studijní text, ale také řadu podnětů a pracovních úkolů pro studenty.
Modul Jak pracuje věda  byl zapracován do Didaktiky fyziky a předmětu Fyzika, filozofie a myšlení. Nyní vzniká také jako samostatný kurz pro magisterské studenty v předmětu Etika vědecké práce.
http://amper.ped.muni.cz/~fyzika/OPORY/Jak_pracuje_veda.pdf


KA8 Projektová výuka
Mnohé náměty z KA2 a KA3 posloužily studentům  pro zpracování úkolů formou projektů, na studentském sympóziu i na popularizačních aktivitách Den vědy a Noc vědců prezentovali své výsledky veřejnosti

KA9 Proškolování
Na Masarykově univerzitě se inovace týkala předmětů Mechanika a molekulová fyzika, polovodiče, teorie pevných látek, fyzika a technika, didaktika fyziky.
Všechny studijní texty a prezentace jsou studentům k dispozici ve studijních materiálech konkrétního předmětu, pro veřejnost jsou ke stažení zde  http://amper.ped.muni.cz/~fyzika/stahni


Po pilotním ověřování studijních opor a zařazení modulů byla provedena evaluace formou dotazníků a  rozhovorů se studenty.
Udržitelnost projektu (max. 2000 znaků)

Problémy při realizaci (max. 2000 znaků)

FY2MP_DF1 Didaktika fyziky 1 (podzim)
Fy2MP_FBZ Fyzika v běžném životě (podzim)
FY2MP_ENVI Environmentální fyzika (jaro)
FY2BP_FYSE Fyzikální seminář (jaro)
FY2BP_PL Úvod do pevných látek (jaro) 
7. 10. 2014

věcna část MZ6Podklady k 5. MZ – duben - září 2014
Příští monitorovací období: říjen - prosinec 2014

1. Klíčové aktivity
Číslo klíčové aktivity    09
Název klíčové aktivity    Proškolování cílové skupiny
Příští období realizace aktivity    09/2012 - 12/2014

Popis realizace klíčové aktivity v průběhu monitorovacího období:

V období duben-květen v jarním semestru  probíhala výuka podle inovovaných sylabů v předmětech  Mechanika a molekulová fyzika, Fyzikální seminář, Úvod do pevných látek, Polovodiče. Fyzika a technika. Ekopraktikum, Environmentální fyzika, podrobněji:

Mechanika a molekulová fyzika
Studenti pracovali s elektronickou studijní oporou "Fotokatalýza" v rámci příslušného modulu. Téma fyzikální jevy na rozhraní bylo provázeno demonstračním experimentem fotokatalýza s přístrojem pořízeným v rámci projektu.

Polovodiče
Studenti se seznamují s metodou měření povrchových charakteristik založenou na sledování změny kontaktního úhlu smáčení vrstvy kapaliny na fotokatalyticky aktivní vrstvě a ozařované za standardních podmínek. 

Úvod do pevných látek
Studenti skupinově realizují experimentální úlohu Sledování vlivu ozáření povrchu UV zářením na smáčivost povrchu vybraných látek.

Didaktika fyziky
Studenti pracovali na malých projektových úkolech, vytvářejí zkušební testy a pracovní listy pro žáky.

Ekopraktikum, Environmentální fyzika
Studenti předmětu dostali k dispozici studijní oporu "Klima a koloběh látek" měřili novou sadu ekologicky zaměřených laboratorních úloh.

Fyzikální seminář
Studenti semináře pracovali především s oporou "Jak pracuje věda". Výuka probíhala s tématy: Jak správně argumentovat, Sokratovský rozhovor, Nekonečno ve fyzice, Kurt Goedel a fyzika.

Plánované studentské sympozium studentských příspěvků vytvořených v inovovaných kurzech se vzhledem k letošnímu časovému rozložení státnic nepodařilo uskutečnit a přesunuli jsme je do dalšího období.

V září  byla zahájena inovovaná výuka předmětu Fyzika a technika a Didaktika fyziky 1 pro prezenční studenty.

Fyzika a technika
Studenti předmětu dostali k dispozici všechny studijní opory. V praktické části absolvují nové úlohy vytvořené z projektu: Základy spalování, Měření albeda, Správné osvětlení, Palivové články.

Didaktika fyziky
Studenti dále pracují na malých projektech, část z nich prezentovali na zářijových propagačních akcích univerzity Den s vědou, Noc vědců.


Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu monitorovacího období

Proškolování cílové skupiny - studentů bylo a je realizováno především formou odborné výuky v inovací dotčených předmětech.
Dále se studenti účastní seminářů a zvaných přednášek na aktuální témata.

Mechanika a molekulová fyzika
Fyzikální seminář
Úvod do pevných látek
Polovodiče
Fyzika a technika
Ekopraktikum
Environmentální fyzika

Svépomocně byly typograficky upraveny všechny učební texty, ty jsou v současné době postupně tištěny a distribuovány studentům a pedagogům. Všechny textové opory jsou  ke stažení v PDF.
Byla zahájena evaluace studijních opor .

Popis realizace klíčové aktivity v průběhu příštího monitorovacího období
Tištěné texty budou distribuovány studentům a lektorům.
Bude dokončena evaluace studijních opor.
Proběhne studentské sympozium malých projektů.


2. Publicita projektu
Internetové stránky projektu
Opatření pro zajištění publicity dle projektové přihlášky:
V rámci projektu bude vytvořena a administrována webová stránka projektu s informacemi o projektu a aktuálním dění v projektu pro účastníky i širokou veřejnost. Webová stránka bude pravidelně aktualizovaná. Na webové stránce projektu budou informace o finanční podpoře projektu z ESF a státního rozpočtu ČR. Budou dodržována pravidla manuálu vizuální identity ESF a OPVK.
 
Popis zajištění publicity:
Všechny výstupy projektu - publikace, prezentace konferenčních příspěvků jsou opatřeny logy a dedikací k projektu. Postery vzniklé k projektu jsou veřejně vystaveny na chodbách pracoviště.
Webové stránky jsou pravidelně aktualizovány.

Opatření pro zajištění publicity dle projektové přihlášky:
O realizaci projektu bude informováno v Žurnálu UP a také v Bulletinu PSUP. Zveřejněné informace budou směřovány na cílovou skupinu i další akademické pracovníky a budou sloužit k zajištění širšího povědomí o realizaci projektu a jeho spolufinancování z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
 
Popis zajištění publicity:Při prezentaci na konferencích je úvodní slovo věnováno stručnému představení řešeného projektu a jsou podány informace o této veřejné podpoře.

Opatření pro zajištění publicity dle projektové přihlášky:
Informace o projektu a finanční podpoře projektu z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost budou na posterech, informačních materiálech o projektu, na všech vydávaných materiálech k projektu.
Tyto materiály budou viditelně umístěny na všech místech, kde bude probíhat realizace projektu a na prezentacích, kde bude projekt propagován. Budou dodržována pravidla manuálu vizuální identity ESF a OPVK.

Viditelně je umístěna informační deska s názvem a logy projektu na pracovišti hlavního řešitele a aktuální informace o realizaci projektu jsou na vedlejší nástěnce.

V rámci projektu budou vytvořeny studijní texty, informace o studiu a další materiály jak v tištěné tak elektronické verzi.
Vzdělávací materiály budou upraveny v rámci jednotného vizuálního stylu, který bude pro projekt připraven a bude zároveň respektovat pravidla manuálu vizuální identity OPVK.


17. 4. 2014

Ve zkratce - Aktivity září 2013 březen 2014
MZ věcný soupis


Podklady k 5. MZ – říjen 2013 – březen 2014
Příští monitorovací období: duben - září 2014
1. Klíčové aktivity

Číslo klíčové aktivity
09
Název klíčové aktivity
Proškolování cílové skupiny
Příští období realizace aktivity
09/2012 – 12/2014
Popis realizace klíčové aktivity v průběhu monitorovacího období
Učitelé inovovaných předmětů zavedli připravené modulární změny do výuky.  Studenti mají k dispozici učební podklady vytvořené v KA2, KA3 a KA7. Ke každé studijní opoře proběhly ukázkové lekce.Výčet předmětů a změn:

Mechanika a molekulová fyzika
Studenti předmětu dostali k dispozici studijní oporu „Fotokatalýza“
Při přednášení téma „Hydrostatika kapalin“ byla část, týkající se povrchového napětí kapalin značně rozšířena o teoretické i experimentální poznatky, které mají vztah k uvedenému tématu.  Byl kladen důraz i na pojem „povrchová energie pevných látek“ a poměrně podrobně předneseno téma „fotokatalýza“.Přednáška nově obsahuje modul Fyzikální jevy na rozhraní, kde se studenti poprvé seznamují s vlivem povrchových sil na fotosenzitivitu vrstev.
Studenti byli také seznámeni se studijní oporou „Jak pracuje věda“, která ukazuje, jak vědci přemýšlejí a dává metodologický základ k samostatné vědecké a pedagogické práci.
Polovodiče
Studenti předmětu dostali k dispozici studijní oporu „Fotokatalýza“
Kapitola, týkající se vlastních polovodičů byla rozšířena o objasnění působení volných elektronů a děr jako aktivních center, způsobujících fotokatalytický jev.
Studenti testují samočisticí účinnost polovodičových fotokatalytických materiálů. Metoda je založená na sledování změny kontaktního úhlu smáčení vrstvy kapaliny na fotokatalyticky aktivní vrstvě a ozařované za standardních podmínek. 

Úvod do pevných látek
Studenti předmětu dostali k dispozici studijní oporu „Fotokatalýza“
Nově byla zavedena do přednášky kapitola, týkající se vlastností povrchů pevných látek. Hlavním obsahem této kapitoly je látka, uvedená v brožurce „Fotokatalýza“.
Byla přidána experimentální úloha Sledování vlivu ozáření povrchu vybraných materiálů UV zářením na smáčivost jejich povrchu

Fyzika a technika
Studenti předmětu dostali k dispozici studijní oporu „Fotokatalýza“
Studenti předmětu dostali k dispozici studijní oporu „Klima a koloběh látek“
V praktické části byly zavedeny nové úlohy: Základy spalování, Měření albeda povrchů, Správné osvětlení, Palivové články.

Didaktika fyziky
Studenti si vybrali tématická zadání projektových úkolů, které nyní realizují a připravují pro žáky. Své výsledky, které veřejně představí koncem semestru na studentském sympóziu.
Studenti vytvářejí i pracovní listy pro žáky a využijí možnosti Dne dětí a svých praxí na školách k uskutečnění aktivit přímo v terénu. Několik pracovních listů již máme k dispozici.

Ekopraktikum, Environmentální fyzika
Studenti předmětu dostali k dispozici studijní oporu „Klima a koloběh látek“
V rámci  KA8 projektově orientované přípravy na výuku řeší novou sadu ekologicky zaměřených laboratorních úloh. V teoretické části se zabývají Enviro-ekopedagogikou a možnostmi učitele fyziky v této oblasti.  K tomu jim pomáhá i studijní opora „Jak pracuje věda“.

Fyzikální seminář
Studenti semináře pracují především s oporou „Jak pracuje věda“. Proběhla výuka s tématy: Jak správně argumentovat, Co je kritické myšlení, Etika ve vědě, Sokratovský rozhovor.
Vlastní evaluace inovací proběhne koncem semestru s účastníky inovovaného běhu.

(max. možný počet znaků je 4 000 vč. mezer, není možné vkládat tabulky, obrázky apod.)
Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu monitorovacího období
Proškolování cílové skupiny – studentů bylo a je realizováno především formou odborné výuky v inovací dotčených předmětech. Viz. výše
Dále se studenti účastní seminářů a zvaných přednášek na aktuální témata.
(max. možný počet znaků je 4 000 vč. mezer, není možné vkládat tabulky, obrázky apod.)
Popis realizace klíčové aktivity v průběhu příštího monitorovacího období

Bude pokračovat výuka podle inovovaných sylabů. Koncem semestru uspořádáme studentské sympozium, kde studenti vystoupí se svými příspěvky.
Bude pokračovat evaluace inovací formou dotazníků a rozhovorů.


(max. možný počet znaků je 4 000 vč. mezer, není možné vkládat tabulky, obrázky apod.)

Číslo klíčové aktivity
10
Název klíčové aktivity
Semináře se zahraničními lektory
Příští období realizace aktivity


Popis realizace klíčové aktivity v průběhu monitorovacího období

Organizovali jsme v říjnu odbornou přednášku zahraničního hosta ze Švédska„Black Holes“. V listopadu proběhly dva semináře se zahraniční lektorkou z USA, která působila řadu let jak Science Teacher.  První  seminář byl věnován učitelskému povolání v USA, druhý byl zaměřen na reformní snahy v Science Education.

(max. možný počet znaků je 4 000 vč. mezer, není možné vkládat tabulky, obrázky apod.)
Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu monitorovacího období
Studenti diskutovali  po odborné přednášce vedené v angličtině.
V seminářích je lektorka přímo vyzvala ke komunikaci a téma se tak rozvíjelo na základě anglicky vyjádřených studentských dotazů.

(max. možný počet znaků je 4 000 vč. mezer, není možné vkládat tabulky, obrázky apod.)2. Publicita projektu
Internetové stránky projektu
Opatření pro zajištění publicity dle projektové přihlášky:
V rámci projektu bude vytvořena a administrována webová stránka projektu s informacemi o projektu a aktuálním dění v projektu pro účastníky i širokou veřejnost. Webová stránka bude pravidelně aktualizovaná. Na webové stránce projektu budou informace o finanční podpoře projektu z ESF a státního rozpočtu ČR. Budou dodržována pravidla manuálu vizuální identity ESF a OPVK.
Popis zajištění publicity:

Udržujeme aktuální webovské stránky https://sites.google.com/site/modulfyzika/.


(max. možný počet znaků je 2 000 vč. mezer, není možné vkládat tabulky, obrázky ani jiná vylepšení. Obrázky je možné vložit jako přílohu.)


Zvláštní tiskové a mediální zprávy
Opatření pro zajištění publicity dle projektové přihlášky:
O realizaci projektu bude informováno v Žurnálu UP a také v Bulletinu PSUP. Zveřejněné informace budou směřovány na cílovou skupinu i další akademické pracovníky a budou sloužit k zajištění širšího povědomí o realizaci projektu a jeho spolufinancování z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Popis zajištění publicity:

Při prezentaci na konferencích je úvodní slovo věnováno stručnému představení řešeného projektu a jsou podány informace o této veřejné podpoře.

(max. možný počet znaků je 2 000 vč. mezer, není možné vkládat tabulky, obrázky ani jiná vylepšení. Obrázky je možné vložit jako přílohu.)

Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační sdělení, zpravodaj, studie, prezenční listiny, certifikáty atd.)
Opatření pro zajištění publicity dle projektové přihlášky:
Informace o projektu a finanční podpoře projektu z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost budou na posterech, informačních materiálech o projektu, na všech vydávaných materiálech k projektu.
Tyto materiály budou viditelně umístěny na všech místech, kde bude probíhat realizace projektu a na prezentacích, kde bude projekt propagován. Budou dodržována pravidla manuálu vizuální identity ESF a OPVK.
Popis zajištění publicity:

Na všech veřejných akcích: Noc Vědců 2013, Gaudeamus 2013, konference Goedlův den, i na přednáškách, které jsme pořádali je užívána předepsaná forma vizuální identity projektu.

(max. možný počet znaků je 2 000 vč. mezer, není možné vkládat tabulky, obrázky ani jiná vylepšení. Obrázky je možné vložit jako přílohu.)

Viditelné umístění trvalé informační desky
Opatření pro zajištění publicity dle projektové přihlášky:
Informační tabule bude umístěna na pracovišti hlavního řešitele / koordinátora projektu, kde budou zavěšovány aktuální informace o realizaci projektu. Budou dodržována pravidla manuálu vizuální identity ESF a OPVK.
Popis zajištění publicity:
Informační deska je umístěna u vstupu na pracoviště, kanceláře řešitelů jsou označeny visačkami s logem a identifikací projektu.

(max. možný počet znaků je 2 000 vč. mezer, není možné vkládat tabulky, obrázky ani jiná vylepšení. Obrázky je možné vložit jako přílohu.)

Oznámení ve všech vzdělávacích materiálech
Opatření pro zajištění publicity dle projektové přihlášky:
V rámci projektu budou vytvořeny studijní texty, informace o studiu a další materiály jak v tištěné tak elektronické verzi.
Vzdělávací materiály budou upraveny v rámci jednotného vizuálního stylu, který bude pro projekt připraven a bude zároveň respektovat pravidla manuálu vizuální identity OPVK.
Popis zajištění publicity:
Ve všech materiálech jsou loga a odkazy na identifikaci projektu.
 
(max. možný počet znaků je 2 000 vč. mezer, není možné vkládat tabulky, obrázky ani jiná vylepšení. Obrázky je možné vložit jako přílohu.)